VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
CZ-V01a Podélná čára souvislá.jpgV 1a Podélná čára souvisláJsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
Na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou C 10a se této čáry rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty.
Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
CZ-V01b Dvojitá podélná čára souvislá.jpgV 1b Dvojitá podélná čára souvisláJsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-V02a Podélná čára přerušovaná.jpgV 2a Podélná čára přerušovanáPodle vyhlášky 30/2001 Sb. jsou mezery dvojnásobné až čtyřnásobné délky než úsečky, podle vyhlášky 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 už mohou být mezery jen dvojnásobné délky. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Vyznačuje zejména jízdní pruhy, smí se přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
CZ-V02b Podélná čára přerušovaná.jpgV 2b Podélná čára přerušovanáPodle vyhlášky 30/2001 Sb. jsou úsečky stejné až čtyřnásobné délky než délka mezer, podle vyhlášky 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 už mohou být úsečky jen stejné nebo dvojnásobné délky než mezery. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Vyznačuje jízdní pruhy a předchází značce V 1a (souvislé čáře) nebo upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.). Může být doplněna značkou V 9b (předběžné šipky).
Smí se přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Varianta se zkrácenými mezerami zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-V02c Dvojitá podélná čára přerušovaná.jpgV 2c Dvojitá podélná čára přerušovanáVyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má stejný význam jako značky V 2a nebo V 2b.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-V03 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou.jpgV 3 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanouJsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.
Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.
Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
CZ-V04 Vodicí čára.jpgV 4 Vodicí čáraVyznačuje okraj vozovky.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. pod názvem „Podélná čára souvislá nebo přerušovaná vyznačující okraj vozovky“. Od 31. 1. 2001 je vyhláškou č. 30/2001 Sb. takto označena jen plná vodicí čára, v předchozí vyhlášce byl za část vodicí čáry považován i navazující přerušovaný úsek značky, znázorněný v křižovatce – částečnou náhradou je nová značka V 10d Parkovací pruh.
CZ-V05 Příčná čára souvislá.jpgV 5 Příčná čára souvisláVyznačuje hranici křižovatky. Lze ji užít i pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Od 1. 1. 1967 byla vyhláškou č. 80/1966 Sb. zavedena příčná čára přerušovaná. Od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb. zavedena Příčná čára souvislá tvořená trojúhelníky. Od 1. 1. 1990 byly vyhláškou č. 99/1989 Sb. zrušeny značky Příčná čára přerušovaná (V 5a, V 5b) a Příčná čára tvořená trojúhelníky (V 5c).
CZ-V06a Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě.jpgV 6a Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“Vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji užít i pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-V06b Příčná čára souvislá s nápisem STOP.jpgV 6b Příčná čára souvislá s nápisem STOP.Vyznačuje hranici křižovatky. Vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-V07 Přechod pro chodce.jpgV 7a Přechod pro chodceVyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
Podle předpisů o podmínkách pro bezbariérové užívání staveb se značka doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením.
Přechodná změna místní úpravy provozu může být provedena též obrysem značky V 7.
Přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály; výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály; vždy však musí být na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy „! POZOR TRAM !“.
Přerušuje platnost značky B 29 (zákaz stání), značek parkoviště IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a IP 25a se symboly těchto značek.
Mezi vyobrazeními dopravního značení bylo zřejmě poprvé vodorovné značení přechodu uvedeno vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, a to ve dvou variantách: jako příčné čáry přerušovaná, a jako podélné čáry typu zebra. Od 1. 1. 1976 bylo vyhláškou č. 100/1975 Sb. povoleno už jen zebrové značení přechodu; staré značení přechodu přerušovanými čarami (podobné dnešní značce přejezdu pro cyklisty či místa pro přecházení vozovky) bylo od roku 1976 nově určeno pro přejezdy pro cyklisty.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přečíslováno z V 7 na V 7a v souvislosti se zavedením značky Místo pro přecházení.
CZ-V07b Místo pro přecházení (2016).jpgV 7b Místo pro přecházeníVyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Podle vyhlášky řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Zatímco pro přechod pro chodce tyto vztahy upravuje zákon, tzv. místo pro přecházení bylo do vyhlášky vneseno bez přímé opory v zákoně.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
CZ-V08 Přejezd pro cyklisty.jpgdo 13. 9. 2010:
V 8 Přejezd pro cyklisty
od 14. 9. 2010:
V 8a Přejezd pro cyklisty
Vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.
Podle vyhlášky 30/2001 Sb. plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 už barevné nebo jiné odlišení plochy nezmiňuje. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Přerušuje platnost značky B 29 (zákaz stání), značek parkoviště IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a IP 25a se symboly těchto značek.
Ve významu přejezdu pro cyklisty značka zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb., do roku 1975 tato značka byla alternativním (starým) způsobem značení přechodů pro chodce. Číslo značky změněno novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. z V 8 na V 8a.
CZ-V8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (1).jpgV 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodceOznačuje přejezd bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce, provedení plochy a význam jsou obdobné jako u samostatného přejezdu.
Zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. od 14. 9. 2010.
CZ-V8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (2).jpg

Podle vyhlášky 30/2001 Sb. ve znění vyhlášky 247/2010 Sb. plocha přejezdu pro cyklisty může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 už barevné nebo jiné odlišení plochy nezmiňuje a vypustila tuto variantu jako grafický vzor. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.

CZ-V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (s určeným symbolem) (2016).jpg

Podle vyhlášky 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

CZ-V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (s piktogramovým koridorem) (2016).jpg Podle vyhlášky 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“. V rámci připomínkového řízení byla z grafických vzorů vypuštěna navržená značka s piktogramovým koridorem.
CZ-V09a Směrové šipky.jpgV 9a Směrové šipkyVyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Šipky lze užít i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.
Přechodná úprava provozu může být provedena pouhým obrysem značky V 9a.
Mezi vyobrazeními dopravního značení zřejmě poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961. Od 31. 1. 2001 byl vyhláškou č. 30/2001 Sb. výrazně změněn tvar šipek.
CZ-V09b Předběžné šipky.jpgV 9b Předběžné šipkyVyznačují blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou.
Předchozí varianta byla zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb. Od 31. 1. 2001 byla vyhláškou č. 30/2001 Sb. výrazně změněna podoba značky a rozdělena do dvou variant.
CZ-V09c Předběžné šipky.jpgV 9c Předběžné šipkyVyznačují blížící se ukončení jízdního pruhu.
Od 31. 1. 2001 byla vyhláškou č. 30/2001 Sb. výrazně změněna podoba značky a rozdělena do dvou variant.
CZ-V10a Stání podélné.jpgV 10a Stání podélné.Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, pod názvem Parkoviště.
CZ-V10b Stání kolmé.jpgV 10b Stání kolmé.Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-V10c Stání šikmé.jpgV 10c Stání šikmé.Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-V10d Parkovací pruh.jpgV 10d Parkovací pruhZavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb., v souvislosti s tím, že přerušovaný úsek vodicí čáry přestal být považován za vodicí čáru.
CZ-V10e Vyhrazené parkoviště.jpgV 10e Vyhrazené parkovištěNa značce lze vhodným nápisem, například nápisem TAXI, vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.
Vyhláška 30/2001 Sb. se pokusila pro stanoviště taxislužby určit variantu značky IJ 4a a IJ 4c Zastávka autobusu s nápisem TAXI, avšak použila pro něj chybný termín „zastávka vozidel taxislužby“, resp. „zastávka určená pouze pro vozidla taxislužby“, zároveň ovšem výslovně uváděla variantu s nápisem TAXI nadále i u značek IP 12 a V 10e Vyhrazené parkoviště, v případě vodorovné značky V 10e šlo dokonce o jediný uvedený příklad textu. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přestala uvádět variantu TAXI u svislé i vodorovné značky vyhrazeného parkoviště, současně ve výkladu značek IJ 4a a IJ 4c zastávka autobusu upřesnila, že je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI, a variantu s nápisem TAXI pro tento účel nově zavedla i u vodorovné značky V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu. Takové vyznačení však nekresponduje se zákonem o silničním provozu, který stanoví obecná pravidla jak pro vyhrazené parkoviště, tak pro zastávku hromadné dopravy, ale nikoliv pro stanoviště taxislužby.

Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. po názvem „Parkoviště vyhrazené pro autodrožky“.
CZ-V10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou.jpgV 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženouNa ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Vodorovná značka je vždy doplněna svislou značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V10g Časově omezené stání.jpgV 10g Omezené stáníVyznačuje úsek, kde je dovoleno stání za podmínek stanovených svislou dopravní značkou. Řidič se musí řídit údaji na příslušné svislé dopravní značce nebo dodatkové tabulce.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Název značky již od počátku neodpovídal popisu jejího významu, který připouštěl i jiné podmínky než jen časové omezení. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Časově omezené stání na název Omezené stání.
CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu.jpg
CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu (2016 - verze 2015-07-31).jpg
V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusuMůže být provedena i v bílé barvě.
Vyznačuje prostor zastávky uvedených vozidel.
Přerušuje platnost dopravní značky B 28 (zákaz stání).
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. Od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.změněno dosavadní bílé provedení na žluté, vyhláška 30/2001 Sb. s účinností od 31. 1. 2001 uváděla jako základní žlutou variantu, ale alternativně připouštěla znovu i bílé provedení, vyhláška 294/2015 Sb. od 1. 1. 2016 zavedla opět pouze bílé provedení a žluté nepřipouští ani jako alternativu. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.

CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu (stanoviště taxislužby) (2016 - verze 2015-07-31).jpg

Vyhláška 30/2001 Sb. se pokusila pro stanoviště taxislužby určit variantu značky IJ 4a a IJ 4c Zastávka autobusu s nápisem TAXI, avšak použila pro něj chybný termín „zastávka vozidel taxislužby“, resp. „zastávka určená pouze pro vozidla taxislužby“, zároveň ovšem výslovně uváděla variantu s nápisem TAXI nadále i u značek IP 12 a V 10e Vyhrazené parkoviště, v případě vodorovné značky V 10e šlo dokonce o jediný uvedený příklad textu. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přestala uvádět variantu TAXI u svislé i vodorovné značky vyhrazeného parkoviště, současně ve výkladu značek IJ 4a a IJ 4c zastávka autobusu upřesnila, že je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI, a variantu s nápisem TAXI pro tento účel nově zavedla i u vodorovné značky V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu. Takové vyznačení však nekresponduje se zákonem o silničním provozu, který stanoví obecná pravidla jak pro vyhrazené parkoviště, tak pro zastávku hromadné dopravy, ale nikoliv pro stanoviště taxislužby.
CZ-V11b Zastávka tramvaje.jpg
CZ-V11b Zastávka tramvaje (2016 - verze 2015-07-31).jpg
V 11b Zastávka tramvajeMůže být provedena i v bílé barvě.
Vyznačuje prostor zastávky tramvají.
Vyhláška nezmiňuje, jak se má řešit značení společné zastávky pro tramvaje a autobusy nebo trolejbusy. Přerušuje platnost dopravní značky B 28 (zákaz stání).
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. Od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.změněno dosavadní bílé provedení na žluté, vyhláška 30/2001 Sb. s účinností od 31. 1. 2001 uváděla jako základní žlutou variantu, ale alternativně připouštěla znovu i bílé provedení, vyhláška 294/2015 Sb. od 1. 1. 2016 zavedla opět pouze bílé provedení a žluté nepřipouští ani jako alternativu. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
CZ-V12a Žlutá klikatá čára.jpgV 12a Žlutá klikatá čáraVyznačuje plochu, kde je zakázáno stání; při vyznačení plochy pro účely zásobování může být doplněna nápisy ZAS.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-V12b Žluté zkřížené čáry.jpgV 12b Žluté zkřížené čáryVyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
Značka přerušuje platnost svislých dopravních značek B 28 a B 29 (zákaz zastavení a stání).
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V12c Zákaz zastavení.jpgV 12c Zákaz zastaveníZnačka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
Vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání.
Přerušuje platnost svislé dopravní značky B 29 (zákaz stání).
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-V12d Zákaz stání.jpgV 12d Zákaz stáníZnačka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
Vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-V12e Bílá klikatá čára.jpgV 12e Bílá klikatá čáraPředem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V13a Šikmé rovnoběžné čáry.jpgV 13a Šikmé rovnoběžné čáryVyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.
Mezi vyobrazeními dopravního značení poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Od 1. 1. 1976 byla vyhláškou č. 100/1975 Sb. zavedena značka Šikmé rovnoběžné čáry ohraničené čarou přerušovanou (V 13b), od 1. 1. 1990 byla vyhláškou č. 99/1989 Sb. zrušena.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přečíslována z V 13a na V 13 v souvislosti se zrušením značky Křivky.
CZ-V13b Křivky.jpgV 13b KřivkyVýznam je shodný jako u V 13a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 zrušena. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti 31. prosince 2025.
CZ-V14 Jízdní pruh pro cyklisty.jpgV 14 Jízdní pruh pro cyklistyVyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka současně vyznačuje i stanovený směr jízdy.
Podle vyhlášky 30/2001 Sb. pruh nebo stezku lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem, například červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu, šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 už možnost barevně odlišeného povrchu nebo odlišného provedení povrchu nezmiňuje. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V15 Nápis na vozovce.jpgV 15 Nápis na vozovceVyjadřuje různé doplňující údaje, například BUS, TRAM, PRAHA, STOP, ŠKOLA, užít lze i vhodné symboly.
Mezi vyobrazeními dopravního značení zřejmě poprvé uvedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, kde je jako příklad uveden nápis Brno v řadicím pruhu.
CZ-V16 Bezpečný odstup.jpgV 16 Bezpečný odstupVyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V17 Trojúhelníky.jpgV 17 TrojúhelníkyVyznačují nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-V18 Optická psychologická brzda.jpgV 18 Optická psychologická brzdaOpticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava, účinné od 1. 11. 1939, zobrazovalo podobné značení pro vyznačení úseku před křižovatkou, kde je nařízeno zastavit a dát přednost v jízdě. Značení je popisováno jako obdélníky o šířce 100 mm a délce 200 mm s mezerami 200 mm v úseku 10 metrů před místem zastavení, nejde však o ohraničení jízdního pruhu, ale spíš o naznačení brzdné dráhy kol.
CZ-V19 Prostor pro cyklisty.jpgV 19 Prostor pro cyklistyVyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „volno“.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
od 14. 9. 2010:
CZ-V20 Piktogramový koridor pro cyklisty.jpg
V 20 Piktogramový koridor pro cyklistyVyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nacházejí na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.
Zavedena vyhláškou č. 247/2010 Sb. od 14. 9. 2010.
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
0 0 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře